zavřít

Projekty EU

Projekty v realizaci:

Individuální projekty Libereckého kraje

Poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro sociální služby zapojené do projektu OPZ+ – individuálního projektu Libereckého kraje

PROJEKT Č. CZ.03.02.01/00/22_003/0001885 „PODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI“

Účelem dotace je podpořit tyto vybrané druhy sociálních služeb:

 • § 67 – sociálně terapeutické dílny (primárně cílová skupina osoby s duševním onemocněním; dále pak osoby s poruchami autistického spektra; osoby se zdravotním postižením; senioři (definice viz „Výzva k předkládání žádostí o podporu“ pro Výzvu č. 003 „Zajištění dostupnosti sociálních služeb“),
 • § 43 – podpora samostatného bydlení (primárně cílová skupina osoby s duševním onemocněním; dále pak osoby s poruchami autistického spektra; osoby se zdravotním postižením; senioři (definice viz „Výzva k předkládání žádostí o podporu“ pro Výzvu č. 003 „Zajištění dostupnosti sociálních služeb“),
 • § 70 – sociální rehabilitace (primárně cílová skupina osoby s duševním onemocněním; dále pak osoby s poruchami autistického spektra; osoby se zdravotním postižením; senioři (definice viz „Výzva k předkládání žádostí o podporu“ pro Výzvu č. 003 „Zajištění dostupnosti sociálních služeb“).

Výčet služeb a maximální alokované částky na jednotlivé podpořené služby:

Druh sociální služby – §43 – podpora samostatného bydlení
Název služby – Podpora samostatného bydlení
Číslo registrace – 3596108
Částka v Kč – 33.209.104

Druh sociální služby – §67 – sociálně terapeutické dílny
Název sociální služby – Sociálně terapeutické dílny
Číslo registrace – 5563434
Částka v Kč – 9.577.865

Druh sociální služby – §70 – sociální rehabilitace
Název sociální služby – Sociální rehabilitace
Číslo registrace – 8208204
Částka v Kč – 48.458.239

Ukončené projekty:

V roce 2018 začala dlouho očekávaná realizace projektu  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ pod číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

V tomto projektu Liberecký kraj vyhlásil výběrová řízení na dodávku sociálních služeb. Fokus Liberec o.p.s jakožto poskytovatel sociálních služeb čtyři výběrová řízení  vyhrál.

Projekt běží do března 2020

Vysoutěžené zakázky Fokusu Liberec o.p.s. pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním:

Název region číslo smlouvy maximální částka.
Zajištění soc. služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji Liberec, Frýdlant, Jablonec n. N. , Tanvald OLP/1900/2017 10 560 000
Zajištění soc. služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji Česká lípa, Nový Bor OLP/1902/2017 3 600 000
Zajištění soc. služby Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji Liberec OLP/1884/2017 2 640 000
Zajištění soc. služby Sociální rehabilitace  v Libereckém kraji Liberec, Frýdlant, Jablonec n. N. , Tanvald OLP/1896/2017 5 280 000

OPZ – Profesionalizace vnitřního fungování organizace Fokus

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie

Zahájení – 1.1.2017, ukončení – 31.12.2018

Realizací tohoto projektu jsme zamýšleli zvýšit důvěryhodnost organizace Fokus Liberec o.p.s.ve vztahu k veřejnosti a také ke státnímu a veřejnému sektoru.  Naplnění všech cílů se nám podařilo prostřednictvím tří klíčových aktivit (KA):

KA1 – Marketing a PR

Podařilo se nám naplnit všechny 3 cíle, které jsme si v rámci této aktivity stanovili:

 1. Vytvoření marketingové a PR strategie – strategie vznikla, a aktivně se s ní pracuje ( viz níže)
 2. Vytvoření pozice PR manažera a jeho zapracování – i tohoto cíle se podařilo dosáhnout. PR a grantová manažerka se stala plnohodnotnou členkou týmu, a implementuje jednotlivé výstupy na poli PR do všech činností organizace.
 3. Evaluace – probíhala průběžně, výstupem je závěrečná evaluační zpráva (viz níže)

V rámci této KA také 13 vedoucí pracovníků získalo více než 40 hodin vzdělávání formálního i neformálního, které jim posílilo kompetence v oblastech komunikace a řízení, a také v oblasti PC dovedností potřebných ke kultivovanému prezentování společnosti navenek.
Za poslední rok se nám podařilo velmi výrazně zvýšit povědomí o problematice života s duševním onemocněním a službách, které Fokus Liberec poskytuje,  zejména mezi veřejnou správou - zástupci obcí a kraje, zástupci Úřadů práce. Pracujeme na neustálé aktualizaci sítě kontaktů, veškeré dění v organizaci se snažíme komunikovat navenek. Stali jsme se rovnoprávnými partnery kraje při tvorbě sociálně zdravotních politik.

KA2 – Strategie organizace

 1. Cíl: Zpracování strategického plánu organizace – strategie vznikla za spolupráce zaměstnanců na všech úrovních – řadoví zaměstnanci, střední management, vrcholný management. Na tvorbě plánu se podílelo celkem 73 osob. S plánem se od poloviny roku 2018 pracuje, na červen 2019 je naplánován první reflexivní workshop, kde zhodnotíme plnění cílů a naplánujeme další opatření.
 2. Cíl: Evaluace – probíhala průběžně na poradách vedení, poradách jednotlivých týmů a supervizních setkáních (viz evaluační zpráva níže)

KA3 – Kvalita služeb a produktů

I v této aktivitě se nám podařilo dosáhnout obou plánovaných cílů

 1. Cíl – Zpracování Analýzy potřebnosti sociálních služeb – Analýza k dispozici níže. Při práci na analýze jsme komunikovali s koordinátorem pro reformu psychiatrické péče v Libereckém kraji, a jednotlivé části analýzy se rozpracovávaly také přímo na krajské koordinační skupině pro reformu psychiatrické péče. Tím, že se nám podařilo zapojit do této skupiny, získal dokument úplně jiný rozměr - dostali jsme tak oficiální posvěcení pro nové služby.
  Analýza se stane východiskem pro plánování a rozvoj nejen služeb Fokusu Liberec, ale všech zdravotně sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním v Libereckém kraji. Nové služby budou budovány na principu multidisciplinarity, s výhledem na budoucí propojení služeb do Centra duševního zdraví. Naše očekávání od analýzy tak byla více než naplněna. Analýza bude velmi důležitým nástrojem pro vyjednávání o registracích a finančních podmínkách nových služeb.
 2. Cíl – Sestavení business plánů pro chráněná pracoviště – tvorba bussines plánů byla dlouhodobým procesem, cílem byla taková spolupráce, která by umožňovala relativně častý kontakt expertky s vedoucími a zaměstnanci chráněných pracovišť, a zapojení všech zaměstnanců se zdravotním postižením do tvorby plánů. V počátku spolupráce se expertka seznámila přímo na místě s oběma pracovišti - chráněnou kavárnou Florianka v Jablonci n/N a řemeslnou dílnou v Liberci, prohlédla si prostory i zázemí, a strávila řadu hodin rozhovory s pracovními týmy. Při dalších návštěvách se již více soustředila na vedoucí pracovníky pracovišť, jejich vize a plány do budoucna. Postupně došlo k rozpracování několika možných řešení s ohledem na reálné prostorové a personální možnosti. Zejména v případě řemeslné dílny bylo však nutné rozložit plán do více etap a pracovat i s kontextem aktuální situace na trhu práce. Práce na plánech probíhala celé druhé pololetí 2018, a finální verze plánů vznikly v prosinci. Naplánované změny začínáme realizovat od roku 2019

Ukázka výstupů projektu:

IOPŽP – Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec:

V roce 2014 a 2015 byl zrealizován projekt „Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec.

Tento projekt byl podpořen Operačním programem Životní prostřední a Státním fondem životního prostředí. Realizační fáze proběhla úspěšně v období březen – červen 2015, kdy se povedlo úspěšně zrealizovat všechny naplánované činnosti (viz technická zpráva).

Operační program životní prostředí


OPRLZ – Budování kapacity organizace. Realizace 2012


SROP – Centrum denních služeb. Realizace 2007


SROP – Centrum pracovního uplatnění v Jablonci nad Nisou. Realizace 2004 – 2006.