zavřít

Orgány Společnosti

1. Správní rada

2. Dozorčí rada

3. Ředitel


Správní rada

Správní rada má 3 (tři) členy. V případě, že odstoupí nebo zemře člen správní rady (nebo jinak zanikne výkon funkce člena správní rady), musí být nový člen jmenován do 30 dnů ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dozví.


Členy první správní rady jsou:

 1. Předsedkyně správní rady – Růžena Bergmanová,
 2. Bohumila Hodná
 3. Jana Voslařová

 • Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady, případně jím pověřuje jiného člena správní rady.
 • Funkční období členů správní rady je tříleté, opětovná volba je možná.
 • Správní rada se schází nejméně jednou za 2 měsíce.
 • Správní rada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti svých členů. Není-li stanoveno jinak, rozhoduje správní rada prostou většinou přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Každý z členů správní rady má jeden hlas.

Do působnosti správní rady náleží zejména:

 • pečovat o zachování účelu, pro nějž byla společnost založena,
 • určit podmínky změn určení druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb,
 • schvalovat změny v zakládací listině, schvalovat statut společnosti a rozhodovat o jeho změnách,
 • projednávat a schvalovat dlouhodobé roční plány činnosti společnosti,
 • rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti,
 • navrhovat zakladateli kandidáty na uvolněná místa členů správní rady,
 • rozhodovat o zrušení společnosti s určením obecně prospěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek v případě zrušení společnosti s likvidací a jmenovat likvidátora společnosti,
 • schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny,
 • schvalovat účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
 • schvalovat organizační řád, jednací řád a další organizační pravidla společnosti a jejich změny a interní předpisy,
 • jmenovat a odvolávat ředitele spoečnosti, stanovit jeho odměnu, ukládat úkoly řediteli společnosti a kontrolovat jeho činnost.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je orgánem společnosti.
Dozorčí rada je tříčlenná a její funkční období je tříleté.


Členy dozorčí rady jsou:

 1. Bc. Lenka Schneiderová
 2. Mgr. Petra Hanelová
 3. Bc. Přemysl Holeš

Činnost a působnost dozorčí rady se řídí zákonem č. 248/1995 Sb.


Ředitelka

Ředitelkou společnosti je PhDr. Jana Horáková

Ředitel společnosti je statutární orgán společnosti a zajišťuje běžný chod společnosti.

 • Ředitel je jmenován správní radou a vykonává funkci ve smluvním poměru. Ředitel jedná za společnost ve všech věcech samostatně a samostatně též za společnost podepisuje.
 • Ředitel plní úkoly uložené mu správní radou a odpovídá se jí za své činnosti.
 • Ředitel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a zajistit neztrátové hospodaření společnosti.