zavřít

Poděkování

Způsob financování a poděkování

Fokus Liberec je nestátní neziskovou organizací, poskytující veřejně prospěšné služby. V současném systému jsme bohužel závislí na jednoletém financování. V praxi to znamená, že na každý rok musíme převážnou většinu finančních prostředků na kalendářní rok získávat prostřednictvím žádostí o granty a dotace, výsledky těchto žádostí víme obvykle nejdříve v polovině roku.

Hlavním finančním zdrojem jsou dotace a granty, v menší míře potom získáváme tržby z vlastní činnosti. 

Dotace, dary, příspěvky

Naši činnost podporuje převážně Ministerstvo práce a sociálních věcí  a to formou dotace na provozní a mzdové náklady sociálních služeb, a významnou měrou i prostřednictvím Úřadu práce  (Fokus je zaměstnavatel osob se změněnou pracovní schopností).

Důležitou úlohu v našem financování hraje Krajský úřad Libereckého kraje, který spolu s MPSV spolurozhoduje o poskytnutí dotace, nebo se přímou dotací podílí na financování některých akcí

V posledních letech se nám daří navazovat stále užší spolupráci s obcemi, ve kterých působíme: .

Města Liberec, Česká Lípa, Mimoň, Nový Bor, Mikroregion Frýdlantsko, Hrádek nad Nisou, Janov nad Nisou, Velké Hamry, Tanvald, Hrádek nad Nisou, Železný Brod, Obec Horní Branná, Košťálov a Doksy  se pravidelně podílejí na financování Fokusu granty nebo dotacemi určenými na podporu služeb a činností, které realizujeme v jejich spádové oblasti.

Město Jablonec nad Nisou dlouhodobě podporuje činnost Fokusu na svém území, a významně se podílí na financování činnosti jablonecké pobočky Fokusu, konkrétně služeb podpora samostatného bydlení a služby sociálně terapeutické dílny.

Finanční podporu získáváme i od nadací.  Tyto finanční prostředky jsou většinou vázány na podporu konkrétních aktivit  (např. nákup materiálu, vybavení nových prostor, propagační akce apod.).

Fyzické a právnické osoby (sponzoři) se podílejí na financování Fokusu menšími finančními částkami, zejména však různými úlevami, slevami na materiálu, na dopravě apod.

Děkujeme všem, kteří nás v uplynulých dvou letech podpořili

Zvláštní poděkování za příspěvky na rozšíření chráněného bydlení v České Lípě

V roce 2017 jsme otevřeli v České Lípě nový velký byt chráněného bydlení v Dubické ulici, a navýšili tak kapacitu služby na Českolipsku ze šesti na deset míst.

V roce 2020 se nám podařilo opět rozšířit kapacitu služby v České Lípě, v zrekonstruovaném a nově vybaveném objektu. Aktuálně má zde služba chráněné bydlení k dispozici dalších 10 nových lůžek, v různě velkých bytových jednotkách. Celková kapacita lůžek v České Lípě je nyní 20 míst (11 v nové vile a 9 v původním bydlení). Oba objekty se nacházejí v Dubické ulici. Do nových bytů ve vile, jsou přednostně umisťováni uživatelé, kteří potřebují nižší míru podpory a připravují se na samostatné bydlení. Velkou výhodou také je, že ve stejném objektu máme k dispozici startovací byty (celkem 7), kam se můžou přestěhovat klienti, kteří se osamostatní natolik, že jim postačí terénní služba nebo již zvládnou běžný každodenní život úplně bez podpory.

Rekonstrukci obou budov financoval vlastník objektu, pan Martin Urban na vlastní náklady.

Zároveň jsme podávali žádosti o finanční prostředky na vybavení prostor do různých grantových řízení, a také na okolní obce.

Všem  kteří přispěli mnohokrát děkujeme, bez jejich přispění bychom nový byt nemohli otevřít!

Byli to zejména:
 • Pan Martin Urban
 • Nadace ČEZ 
 • Výbor dobré vůle 
 • Nadace Preciosa 
 • Nadace Lasvit 
 • Město Tanvald 
 • Město Doksy 
 • Město Nový Bor 
 • Nadace Euronisa 
 • Lesy ČR 
 • A-net Liberec
 • Obec Velké Hamry 
 • Obec Janov nad Nisou 
 • Potravinová banka 
 • Magna 
 • Hrádek nad Nisou 
 • Obec Košťálov 
 • Mikroregion Frýdlantsko 
 • Horní Branná 
 • Železný Brod 


Vlastní činnost

Činnosti organizace jsou kromě dotací financovány také prodejem výrobků a služeb. Jde zejména o příjmy za sociální služby Chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení, v zaměstnávání pak jsou to příjmy z chráněných pracovišť – kavárny a řemeslné dílny.

banner SPRSS Tanvaldsko