zavřít

Sociální rehabilitace (SR) multidisciplinární tým pro podporu dětí a adolescentů ohrožených rozvojem duševního onemocnění (MDDT)

Do 31. 12. 2016 byla tato služba registrovaná jako sociálně aktivizační služba, od 1. 1. 2017 došlo ke změně služby na „Sociální rehabilitaci“

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.
Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.
Služba byla podpořena dotací od města Česká Lípa.
Služba byla podpořena dotací od Mikroregionu Frýdlantsko.
Poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro sociální služby zapojené do projektu OPZ+ - individuálního projektu Libereckého kraje.
Projekt č. CZ.03.02.01/00/22_003/0001885 „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

Identifikátor: 8208204

 • Máte obtíže nebo příznaky, které by se mohly rozvinout v duševní onemocnění?
 • Prožíváte těžší období, nerozumíte si se svými rodiči či vrstevníky?
 • Přejete si, abyste vy, vaši blízcí a přátelé lépe pochopili, co se s vámi děje?
„Nezůstávejte na to sami, obraťte se na nás.“
„Volejte, posílejte SMS, mailujte, jsme tu pro vás.“
„Dostanete se k nám i bez doporučení a naše služby neplatíte.“

Jak to vidí naši zaměstnanci

„Práce v týmu pro podporu dětí a adolescentů pro mě byla výzvou. Přistupuji k ní s úctou, respektem, porozuměním a nadějí vůči dětem a jejich rodinám, které čelí různým životním překážkám. Na mé práci mě těší každodenní rozmanitost pracovních úkolů. Velmi si vážím spolupráce celého týmu, který se snaží poskytovat individuální podporu dětem, adolescentům a jejich rodinám.“

Zdravotní setra

„Pracuji v sociálních službách již 10 let a za tu dobu jsem se naučila, že spolupráce všech, kteří pomáhají klientům ve složité životní situaci, je klíčová. V našem týmu si cením toho, že každá profese přispívá k řešení problémů dětí a adolescentů, jejichž dospívání je navíc komplikované ohrožením rozvoje duševního onemocnění.“

Sociální pracovnice

Jak nás vidí naši klienti

„Od té doby, co chodím do Fokusu, se můj život změnil. Díky pravidelným sezením s mojí klíčovou pracovnicí jsem se mohla podrobně zabývat svými psychickými problémy a začít je řešit. Zároveň se méně sebepoškozuji a zlepšily se i mé úzkostné stavy. Jsem moc vděčná Fokusu za tuto pomoc, děkuji.“

„Cítím se zde v bezpečí. Personál je velmi příjemný. Mám pocit, že má smysl sem chodit a že mi tady někdo konečně pomůže. Chtěla bych poděkovat za všechnu tu pomoc a ochotu naslouchat.“

„Od té doby, co jsem přišla do Fokusu, jsem hodnější, šťastnější. Vím, co chci a kterým směrem chci jít. Učím se pracovat sama se sebou a znovu věřím lidem. Pro mě je to velká změna k lepšímu, mluvím o svých problémech doma a víc si sama sebe vážím. Našla jsem zde porozumění a vlídné přijetí.“

„Díky Fokusu jsem vlastně zjistila, jakou má život doopravdy cenu. Než jsem vstoupila do služby, neměla jsem pořádný život, ale od té doby, co mě sem přijali, tak se mi život začal dávat do kupy. Naučila jsem se ovládat úzkosti a všechna negativa. Bez Fokusu a jejich pomoci bych nebyla tam, kde jsem teď.“

„Ve skupinovém programu to bylo skvělé. Byl tu skvělý personál a kolektiv mladých lidí. Bomba aktivity. Z deseti bodů dávám deset.“

„Pomohlo mi to zvykat si na denní režim, fungovat a pracovat v kolektivu. Seznámila jsem s fajn lidmi v podobné situaci. Po dlouhé době něco, kam jsem se těšila. Potkala jsem zde fajn pracovníky a je to pro mě obrovský pozitivní rozdíl od běžné hospitalizace v PN.“

„Pro mě moc pozitivních změn nestalo, ale je hrozně fajn slyšet, že to pomáhá ostatním. Určitě to má smysl, i když mně to bohužel moc smysl osobně nedalo, ale i tak to bylo v něčem užitečné. Začala jsem se více zajímat o psychologii.“


Služba je poskytována jako terénní a ambulantní


Kontaktní místa včetně provozní doby

Liberec

Nezvalova 662/18
460 15  Liberec 15

Provozní doba – pondělí až pátek 8.00–16.00 hodin
Denní ambulantní péče (programy) – pondělí až čtvrtek 8.00–15.00 hodin, pátek 8.00–12.30 hodin

Frýdlant

Míru 1407
464 01  Frýdlant

Provozní doba – středa 8.00–16.00 hodin, ostatní pracovní dny pouze na objednání

Nový Bor

Tř. T.G. Masaryka 46
473 01  Nový Bor

Provozní doba – úterý a středa 8.00–16.00 hodin, pondělí pouze na objednání, čtvrtek a pátek poskytujeme služby v České Lípě (lze se tam objednat)

Česká Lípa

Ruská 3332
470 01  Česká Lípa

Provozní doba – pondělí až čtvrtek 8.00–16.00 hodin, pátek pouze na objednání do České Lípy.

Je-li sociální služba poskytována terénní formou, pak je poskytována v domácnostech klientů nebo podle vzájemné dohody. Naléhavou situaci řešíme nejpozději do tří pracovních dní od prvního kontaktování. Práce v terénu se účastní všichni pracovníci sociální služby.

Kontaktní osoba

Bc. Jitka Bolinová Fialová, Dis.

vedoucí sociální služby
T – 775 742 118
T – 485 163 440 (recepce Liberec)
E – j.fialova@fokusliberec.cz , detskytym@fokusliberec.cz

Kapacita služby

Celková maximální okamžitá kapacita terénní služby je 8 klientů (4 Liberec/Frýdlant, 4 Nový Bor/Česká Lípa).
Kapacita ambulantní služby je min. 4 a max. 12 klientů ve skupinovém programu.

Poslání

Posláním služby je včasná, všestranná a koordinovaná pomoc dětem a adolescentům ve věku 11–18 let ohrožených rozvojem duševního onemocnění a jejich rodinám v porozumění příznaků onemocnění, v podpoře zotavení po hospitalizaci na psychiatrickém oddělení, ve stabilizaci duševního zdraví a v předcházení rozvoji duševního onemocnění.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří děti a adolescenti ve věku 11–18 let, kteří jsou ohroženi rozvojem duševního onemocnění a jejich zákonní zástupci/pověřené osoby pobývající v ORP Liberec, Frýdlant, Nový Bor a Česká Lípa. Služba není určena osobám se středním a těžkým mentálním postižením, těžkou formou organického postižení mozku a osobám s poruchami autistického spektra.

Cíle

 • Stabilizovat naléhavou situaci v rodině a okolí klienta.
 • Předcházet zhoršení příznaků a rozvoji duševního onemocnění.
 • Podporovat zdravý duševní vývoj klienta.
 • Zlepšovat kvalitu života klientů ohrožených rozvojem duševního onemocnění a jejich rodin.

Služba vychází z těchto obecných principů

 • Práce s rodinou = chováme respekt a individuální přístup ke každé rodině a jejím jednotlivým členům, při řešení situace dítěte pracujeme s celou rodinou, podporujeme rodinu k aktivnímu a samostatnému řešení situace, klademe důraz na nejlepší zájem dítěte, jeho práva, potřeby a přání.
 • Bio-psycho-sociální model péče (celostní podpora klienta v jeho cestě k úzdravě) = klienta vnímáme jako komplexní bytost se všemi jeho potřebami, podporujeme ho v žádoucích a přínosných sociálních kontaktech a ve vztazích v jeho přirozeném sociálním prostředí. Naše podpora se zaměřuje na zdravé a silné stránky klienta. Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu.
 • Případové vedení (case management) = koordinovaná činnost směřující k podpoře klienta, a to za účasti všech dostupných zdrojů (rodina, školská zařízení, odborníci, sociální a zdravotní služby, aj.). Klíčový pracovník vede klienta k nalezení nejvhodnější strategie řešení jeho současné situace nebo mu nabízí další možnosti řešení s přihlídnutím k jeho aktuálním potřebám.
 • Multidisciplinární profesionální přístup = multidisciplinární tým k hledání řešení situace klienta přistupuje komplexně, uplatňuje odbornosti všech svých členů a v případě potřeby přizývá k spolupráci i další subjekty. Věříme, že s příznaky duševního onemocnění se dá pracovat a společně hledáme cesty k zotavení.
 • Komunitní přístup při vytváření sítě spolupracujících subjektů = spolupráce se specifickými a návaznými službami, využívání všech zdrojů komunity, podpora aktivit, které jsou v souladu s cíli Reformy psychiatrické péče.
 • Ohled na etiku a lidská práva = respektování a obhajoba práv dětí a adolescentů ohrožených rozvojem duševního onemocnění a jejich rodin, respektování jejich práv na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací (Výjimkou je plnění oznamovací povinnosti dle zákona).

Kdo jsme a jak pracujeme

Poskytujeme jak ambulantní, tak terénní podporu. Spolupráce s námi je bezplatná a dobrovolná. Jsme multidisciplinární tým složený ze sociálních, pedagogických, psychologických a zdravotních profesí. Propojením všech uvedených složek péče se snažíme o komplexní podporu zaměřenou na všechny oblasti života našich klientů a snižovat tak míru hospitalizací mladých lidí.

Zaměřujeme se především na podporu rodin s dětmi ohroženými rozvojem příznaků duševního onemocnění v akutně mimořádně těžké nebo nepříznivé situaci, která vyžaduje pomoc přímo v jejím přirozeném prostředí. Vycházíme z potřeb rodiny a podporujeme ji, aby aktivně využívala svoje jedinečné zdroje, síly a schopnosti.

Poskytujeme odbornou pomoc a podporu při hledání řešení výchovných a vztahových problémů a při hledání vhodných způsobů zvládání náročných situací v rodině, cestou rodinného poradenství, popřípadě individuálních konzultací. Rodinám také pomáháme se zprostředkováním kontaktů na další služby či instituce a při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.

Východiskem naší práce je přesvědčení, že klienti naší služby jsou rovnoprávnými partnery, kteří se učí svůj život i léčbu samostatně řídit a ovlivňovat. Snažíme se podpořit jejich vlastní sebedůvěru a dovednosti potřebné ke zlepšení kvality života. Rozsah a podobu poskytovaných služeb s každým klientem individuálně plánujeme a přizpůsobujeme s ohledem na jeho přání, potřeby a životní situaci.

Smlouva o poskytování sociální služby se s klientem uzavírá po dobu 6 měsíců, pokud klient nepožádá o ukončení smlouvy, lze ji prodloužit max. na dobu 1 roku. Klient může ukončit smlouvu kdykoliv a to bez udání důvodů.

V čem pomáháme

 • Poskytneme dítěti a jeho rodině komplexní podporu zajištěnou odborníky z mnoha profesí (pedopsychiatr, psycholog, rodinný poradce, zdravotní sestra, sociální pracovník, speciální pedagog, pracovník v sociálních službách).
 • Dítě z naší cílové skupiny dostane u nás podporu prostřednictvím pravidelných individuálních setkání a skupinových programů (denní ambulantní péče).
 • Rodině a blízkým pomůžeme pochopit situaci jejich dítěte a porozumět tomu, co dítě trápí, v čem potřebuje pomoc.
 • Dítěti poskytneme prostor mluvit o tom, co je pro něj těžké a co je pro něj důležité, aby se cítilo lépe.
 • Společně s  dítětem a s jeho rodiči budeme hledat cesty ke zvládnutí potíží.
 • Dětem nabízíme podporu při aktivizaci a zapojení se do společnosti vrstevníků, nácvik sociálních dovedností.

Síťování

 • Spolupráce s pobytovými zařízeními poskytující péči dětem a adolescentům (dětské domovy, výchovné ústavy, střediska výchovné péče).
 • Spolupráce se zdravotními lůžkovými zařízeními (psychiatrická oddělení v PN, dětská oddělení).
 • Spolupráce se vzdělávacími institucemi, úřady sociálně právní ochrany dětí a kurátory.
 • Spolupráce se službami typu SAS, nízkoprahová zařízení, organizacemi nabízející volnočasové aktivity pro děti.
 • Spolupráce s adiktologickými službami.
 • Spolupráce s dobrovolnickým centrem a TUL (doprovody, doučování).
 • Spolupráce se školami – osobní i telefonická konzultace, úzká mezioborová spolupráce, nabídka preventivních programů Blázníš? No a! (BNA) a Není DUŠE jako DUŠE.

DENNÍ AMBULANTNÍ PÉČE – čtyřtýdenní skupinový program

Pro koho je program určen?

 • Pro klienty ve věku od 11–18 let.
 • Pro klienty, kteří mají komunikační a vztahové obtíže (s rodiči, vrstevníky, s učiteli), selhávají ve škole, neadekvátně řeší konfliktní situace, mají zkušenosti s šikanou a mají jakékoliv příznaky vedoucí k možnému rozvoji duševního onemocnění.
 • Dále je vhodná pro klienty, kteří čekají na hospitalizaci nebo jsou propuštěni z psychiatrického oddělení a ještě se necítí na plný školní / studentský režim.

Co nabízíme?

 • Podpůrnou terapii zaměřenou na příznaky možného rozvoje duševního onemocnění.
 • Systematický nácvik zvládání příznaků.
 • Udržení nebo znovunastolení denního režimu připomínajícího běžný denní režim dospívajících (pomoc s přechodem z hospitalizace do běžné denní zátěže).
 • Pomoc s plněním školních povinností v době programu.
 • Zařazení se do skupiny vrstevníků a zvládání dynamiky skupiny.
 • Předchozí a následnou podporu multidisciplinárním týmem.

Kdy program probíhá?

 • Pravidelný dopolední program od pondělí do pátku, 8.00–12.30 hodin.
 • Dobrovolný odpolední program od pondělí do čtvrtka, 13.00–15.00 hodin.

Co je třeba udělat?

 • Při schůzce se svým klíčovým pracovníkem projevit zájem o účast na programu.
 • Vyplnit závaznou přihlášku (podepsanou i zákonným zástupcem).
 • Se svým klíčovým pracovníkem domluvit možnosti omluvení ve škole.

Kdo a jak nás může kontaktovat

Kontaktovat nás může kdokoliv, kdo má nebo zná někoho s příznaky možného rozvíjejícího se duševního onemocnění. V případě potřeby nás kontaktujte na tel. čísle 775 742 118 (vedoucí služby), 485 163 440 (recepce). Pracovník Vám po sdělení Vašeho problému/požadavku, se kterým se na multidisicplinární tým obracíte, sdělí základní informace o možnosti zařazení do služeb MDDT, popřípadě Vás naváže na jinou vhodnou službu.

Na telefonním kontaktu jsme Vám k dispozici v pracovní dny 8.00–16.00 hodin.

Dále nás můžete kontaktovat i na e-mailu: j.fialova@fokusliberec.cz , detskytym@fokusliberec.cz