zavřít

Podpora samostatného bydlení (PSB)


Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.
Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.
Služba byla podpořena dotací od města Česká Lípa
Poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro sociální služby zapojené do projektu OPZ+ - individuálního projektu Libereckého kraje.
Projekt č. CZ.03.02.01/00/22_003/0001885 „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

Identifikátor: 3596108

 • Máte duševní onemocnění?
 • Znáte někoho takového?
 • Nebojte se říct si o pomoc, nebuďte v tom sami!

Protože my jsme parta lidí, která VÁS v tom nenechá!
Žít s nemocí není jednoduché a každý den je úplně jiná výzva.
Podpoříme Vás, abyste v této výzvě obstáli a mohli samostatně, spokojeně žít.


Citáty našich klientů

„Byl jsem na ulici sám, jen se svými bludy… Teď mám domov a práci.“

„Někdy je mi fakt špatně, ale vím, že je tady někdo pro mě.“

„Díky Fokusu jsem se dokázala osamostatnit a naučila se fungovat i s nemocí.“

„Už vím, že i s nemocí se dá žít!“


Liberec 

Kostelní 10
460 01 Liberec 1

Mgr. Ivana Kovářová

vedoucí služby
T – 722 693 965
E – i.kovarova@fokusliberec.cz

Frýdlant

Míru 1407
461 01 Frýdlant

Mgr. Ivana Kovářová

vedoucí služby 
T – 722 693 965
E – i.kovarova@fokusliberec.cz

Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 490/12
466 01 Jablonec nad Nisou

Mgr. Ivana Kovářová

vedoucí služby
T – 722 693 965
E – i.kovarova@fokusliberec.cz

Tanvald

Krkonošská 90
468 41 Tanvald

Mgr. Ivana Kovářová

vedoucí služby 
T – 722 693 965
E – i.kovarova@fokusliberec.cz

Česká Lípa

Ruská 3332
470 01 Česká Lípa

Mgr. Bc. Markéta Křivská

vedoucí služby
T – 727 967 009
E - m.krivska@fokusliberec.cz

Nový Bor

Tř. T.G. Masaryka 46
473 01 Nový Bor

Mgr. Bc. Markéta Křivská

vedoucí služby
T – 727 967 009
E - m.krivska@fokusliberec.cz


Kapacita služby 

Okamžitá kapacita služby je 15 uživatelů (5 Liberec/Frýdlant, 5 Jablonec/Tanvald a 5 Nový Bor/Česká Lípa)
Za 1 hodinu sociální služby platí uživatel 135 Kč, pokud mu byl přiznán příspěvek na péči. Pokud příspěvek na péči nemá, uhradí za 1 hodinu sociální služby 30 Kč.

Služba je poskytována v Liberci, Frýdlantu, Jablonci a České Lípě od pondělí do pátku (mimo státem uznávaných svátků), 8.00–16.00 hodin. V Tanvaldu a Novém Boru je služba poskytována pondělí a čtvrtek 8.00–16.00 hodin, v další dny pouze na objednání. 


Poslání 

Posláním služby je podpora duševně nemocných lidí v samostatném bydlení v jejich vlastních domácnostech podle jejich vlastních představ a možností.

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří duševně nemocní lidé z Libereckého kraje – SMI (psychózy-schizofrenie, bipolární porucha, schizoafektivní porucha apod.) starší 16 let, kteří v důsledku své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace potřebují podporu v činnostech souvisejících se samostatným bydlením, péčí o domácnost, zvládáním partnerských a rodinných vztahů.

Cíle  

Podpora při hledání či udržení si vlastního bydlení a s tím spojené úkony.
Rozvoj praktických sociálních dovedností zahrnující každodenní obstarávání domácnosti (nákup, vaření, praní, úklid, hospodaření s penězi).
Samostatné rozhodování se v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času, apod.).
Obnovení, nebo upevnění kontaktu s rodinou.
Podpora v oblasti partnerských vztahů, nebo při výkonu zaměstnání.
Pomoc uživateli při naplňování jeho občanských práv a povinností.

Nájemní a podnájemní bydlení

Fokus Liberec má pro osoby s psychotickým onemocněním i možnost bydlení v pod/nájemních bytech v Jablonci nad Nisou (3 místa) v ulici Dlouhá, s nájmem v rozmezí 5 500–6 500 Kč/měsíc (jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje). V České Lípě 7 podnájemních bytů v ulici Dubická 1603/6. Uživatel má uzavřenou podnájemní smlouvu na půl roku s možností prodloužení a hradí platbu včetně energií a služeb ve výši 10 100–16 600 Kč/měsíc. V případě, že bydlí 2 osoby, platí každý polovinu platby.

Služba vychází z těchto obecných principů

Bio-psycho-sociální model péče (celostní podpora klienta v jeho cestě k úzdravě) = klienta vnímáme jako komplexní bytost se všemi jeho potřebami, podporujeme ho v žádoucích a přínosných sociálních kontaktech a ve vztazích v jeho přirozeném sociálním prostředí. Naše podpora se zaměřuje na zdravé a silné stránky klienta. Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu.
Případové vedení (case management) = koordinovaná činnost směřující k podpoře klienta, a to za účasti všech dostupných zdrojů (rodina, školská zařízení, odborníci, sociální a zdravotní služby, aj.). Klíčový pracovník vede klienta k nalezení nejvhodnější strategie řešení jeho současné situace nebo mu nabízí další možnosti řešení s přihlídnutím k jeho aktuálním potřebám.
Komunitní přístup při vytváření sítě spolupracujících subjektů = spolupráce se specifickými a návaznými službami, využívání všech zdrojů komunity, podpora aktivit, které jsou v souladu s cíli Reformy psychiatrické péče.
Ohled na etiku a lidská práva = respektování a obhajoba práv lidí s duševním onemocněním, respektování jejich práv na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací. (Výjimkou je plnění oznamovací povinnosti dle zákona).

Kdo jsme a jak pracujeme

Naše služba pomáhá klientům získat, nebo udržet si vlastní bydlení a s tím spojené úkony. Konkrétně v získávání dovedností v péči o domácnost, jako je například vybavení bytu, úklid, praní, vaření, nákupy apod., případně společně pracujeme na nalezení vhodného bydlení. Dále jsou to činnosti spojené s financováním bydlení, jako je třeba podpora v hospodaření, podpora při vyřizování dávek na úřadech, podpora při hledání vhodného zaměstnání, podpora při zajištění věcí souvisejících s užíváním bytu (elektřina, plyn, odpady, nájemné smlouvy), vyřizování invalidního důchodu, podpora při komunikaci při obhajobě práv a oprávněných zájmů. Pro úspěšné zařazení se do běžného života a předcházení sociálnímu vyloučení je důležitá seberealizace našich klientů. Společně pracujeme na smysluplném trávení volného času a rozvoji osobních kompetencí.

Nedílnou součástí práce s klienty je také péče o zdraví. Společně pracujeme na dodržování léčebného režimu a pravidelných návštěv u lékaře, nebo poskytujeme podporu při řešení somatických obtíží. V případě zhoršení zdravotního stavu uživatelů aktivně spolupracujeme se zdravotnickou složkou péče o duševně nemocné, snažíme se o překonání krize, nebo relapsu nemoci, či předcházení hospitalizace. Úzce spolupracujeme také s Centrem duševního zdraví a s multidisciplinárním týmem Fokusu Liberec.

Východiskem naší práce je přesvědčení, že klienti naší služby jsou rovnoprávnými partnery, kteří se učí svůj život i léčbu samostatně řídit a ovlivňovat. Snažíme se podpořit jejich vlastní sebedůvěru a dovednosti potřebné ke zlepšení kvality života. Rozsah a podobu poskytovaných služeb s každým klientem individuálně plánujeme a přizpůsobujeme s ohledem na jeho přání, potřeby a životní situaci. Poskytujeme podporu nejen klientům, ale i jejich rodinám a blízkým, aby mohli lépe porozumět situaci duševně nemocného člověka a efektivněji mu pomáhat.

V čem podporujeme

 • Při řešení problémů souvisejících s bydlením.
 • Při nalezení řešení v oblasti dluhů, finanční plánování.
 • Při orientaci v systému státní sociální podpory – sociální dávky.
 • Při nácvicích zvládání různých životních situací, i tak běžných jako je například nakupování, jednání na úřadech, komunikace se zaměstnavatelem, lékařem, úředníkem, cestování apod.  
 • Při dodržování léčebného režimu.
 • Při cestě k zotavení – nalezení vlastního smyslu života.
 • Při vlastní seberealizaci – zaměstnání, vzdělání, volný čas.
 • Při sociálním začleňování – vztahy s okolím, využívání služeb v běžné komunitě.
 • Při řešení problematických situací ve vztazích – s rodinou, sousedy, kolegy, kamarády.

Síťování

 • Spolupráce s návaznými terénními, ambulantními a pobytovými službami Fokusu Liberec (Sociální rehabilitace, Sociálně terapeutické dílny, Chráněné bydlení, Domov se zvláštním režimem a s  Centrem duševního zdraví).
 • Spolupráce s pobytovými zařízeními poskytující péči lidem s duševním onemocněním.
 • Spolupráce se zdravotními lůžkovými zařízeními (psychiatrické oddělení v KNL, PN Kosmonosy, PN Horní Beřkovice).
 • Spolupráce s ambulantními a praktickými lékaři.
 • Spolupráce s opatrovníky a kurátory.
 • Spolupráce se vzdělávacími institucemi a s úřady.
 • Spolupráce s dalšími sociálními službami v Libereckém kraji.
 • Spolupráce s dobrovolnickým centrem a TUL (doprovody, aktivity, vzdělávací akce)