zavřít

Domov se zvláštním režimem (DZR)

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec

Identifikátor: 1226991

 • Je vám 50+ a trpíte duševním onemocněním?
 • Hledáte domov?
 • Je už těžké zvládat péči o vlastní osobu?
 • Máte další zdravotní potíže?

Cesta k domovu vede i přes Fokus.


Postřehy a příběhy našich klientů:

„Žil jsem mnoho let v psychiatrické nemocnici, teď mám domov.“

„Získal jsem zázemí a jistotu.“

„Učím se o sebe postarat, nejsem na to sám, pomáhají mi v tom, co už nedokážu.“

„Získal jsem přátele, už nejsem osamělý.“

„Mohu si chodit, kam potřebuji.“

„Přijali mě takového, jaký jsem.“

„V Domově se mi líbí, mám svůj pokoj, kde můžu mít svoje věci, i televizi. Můžu si prát svoje prádlo, s pomocí si připravit jídlo, na které mám chuť.“

„Mohu jezdit na návštěvy za rodinou a naopak.“

„Zažil jsem v Domově nejhezčí Vánoce za posledních deset let. Do psychiatrické nemocnice už se nechci nikdy vrátit.“


MÍSTO POSKYTOVÁNÍ

Liberec

Nákupní 33
460 01 Liberec 31 – Krásná Studánka

Bc. Marie Válková Kovářová

Vedoucí služby Domov se zvláštním režimem
M – 724 870 057
E – m.kovarova@fokusliberec.cz


Celková kapacita služby DZR

Kapacita služby podle registrace je 9 lůžek. Výše úhrady za poskytování sociální služby v DZR činí 280 Kč za ubytování jednolůžkový pokoj a 250 Kč dvoulůžkový pokoj / den a 235 Kč za celodenní stravu, či 105 Kč za oběd. Úhrada za péči se stanoví při poskytování pobytových služeb ve výši celého přiznaného příspěvku na péči dle §73 Zákona 108/2006 odstavec 4.

Služba je poskytována denně po dobu 24 hodin, nepřetržitě po celý rok.

Komunikace ve službě probíhá pouze v českém jazyce.


Poslání 

Posláním Domova se zvláštním režimem Fokus Liberec (dále Domov) je poskytování sociálně-zdravotních služeb osobám s chronicky duševním onemocněním z Libereckého kraje starším 50 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a zdravotní situaci a potřebují péči a podporu při běžných denních úkonech a ostatních činnostech poskytovaných sociální pobytovou službou.

Cílová skupina 

Domov slouží duševně nemocným, kteří pozbyli schopnost se ze zdravotních důvodů sami o sebe postarat ve svém domácím prostředí a jejichž potřeby nedokáže již zajistit pouze ambulantní či terénní služba ani rodinné zázemí. Věková struktura cílové skupiny uživatelů je od 50 let bez omezení horní hranice věku. Vzájemné soužití uživatelů v domově upravuje Domácí řád. Cílovou skupinou jsou muži a ženy s chronickým duševním omezením, kteří v důsledku biopsychosociálního nebo zdravotního postižení vyžadují trvalou podporu, pomoc, péči.

Cíle 

Cílem služby je v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 a s vyhláškou 505/2016 Sb. umožnit uživateli žít soběstačný život a obstarat si své běžné potřeby tak, jak by tomu bylo v běžném životě. Vytváříme bezpečný a vstřícný domov lidem, kterým život s duševním onemocněním neumožňuje žít běžným způsobem života, protože potřebují trvalou podporu, pomoc, péči. Tomu jsou přizpůsobeny všechny úkony péče, které respektují zachovalé schopnosti uživatele a podporují ho v jeho samostatnosti. Uživatelé služby se tedy podílejí na všech běžných činnostech – nakupování, příprava stravy, úklid, péče o prádlo, pokud to jejich schopnosti a možnosti dovolují. Podporujeme zachování přirozených vztahových vazeb a umožnění takového způsobu života, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu ve společnosti.

Obecným cílem poskytované služby je uživatel

 • který se cítí v naší službě bezpečně a spokojeně,
 • jehož důstojnost a práva při poskytování služby jsou respektována,
 • který je naším rovnocenným partnerem,
 • který má možnost vyjádřit svoji svobodnou vůli,
 • kterému je poskytována služba individuálně, v souladu s jeho měnícími se potřebami a přáními,
 • který je aktivní a soběstačný v míře dané jeho aktuálním stavem,
 • který má zachovány přirozené sociální kontakty a cítí se být součástí společnosti.

Zásady 

 • Odborný přístup – sledování a zavádění nových poznatků, přístupů a metod v oblasti zdravotní a sociální péče, systematické vzdělávání personálu – všichni zaměstnanci splňují kvalifikační a odborné předpoklady pro svou pracovní pozici a celoživotně se vzdělávají, řídí se etickým kodexem zaměstnance.
 • Týmová spolupráce – pracujeme týmově, abychom individuální potřeby uživatele zajistili co nejlépe. Vážíme si spolupráce rodiny uživatele a dobrovolníků, která významně přispívá k pohodě a pozitivnímu naladění uživatele.
 • Individuální přístup – ke každému uživateli přistupujeme individuálně, zohledňujeme jeho přání s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem, s uživatelem individuálně plánujeme a maximálně podporujeme jeho fyzické a duševní zdraví (přístup k lékařské péči, dostatek informací, jakým způsobem se starat o své zdraví).
 • Podpora autonomie uživatelů v jednání a v sebeurčení (podpora při naplňování svých práv a oprávněných zájmů, možnost rozhodovat se o každodenních záležitostech, možnost brát na sebe přiměřené riziko, možnost plánovat svůj život podle svých hodnot), uživatele vedeme k soběstačnosti, podporujeme je v sebeobsluze.
 • Partnerský přístup – respektujeme přání uživatelů, snažíme se o rovnocenný vztah mezi uživateli a zaměstnanci, o dosažení vzájemné tolerance a důvěry mezi uživateli a zaměstnanci a uživateli navzájem. Důraz klademe na kvalitu a komplexnost poskytovaných úkonů a v neposlední řadě na komunikaci a podporu uživatele a tím pozitivní působení na jeho psychiku.
 • Integrační přístup – snaha o přiblížení běžného způsobu života, podpora a udržení přirozených společenských vztahů – rodina, přátele, spoluobčané apod., spolupráce s obcí, s dalšími poskytovateli sociálních služeb a jinými institucemi.
 • Bezpečnost – respektování základních lidských práv a svobod, ochrana lidské důstojnosti, respektování soukromí a vlastní vůle uživatele, sociálně právní ochrana, ochrana před předsudky a negativním hodnocením, nestrannost.

Služba zahájena od 1. 7. 2020 bližší informace na www.mpsv.cz