zavřít

Sociální rehabilitace (SR) Multidisciplinární tým pro lidi s duševním onemocnění (MDT)

Do 31. 12. 2016 byla tato služba registována jako sociálně aktivizační služba, od 1. 1. 2017 došlo ke změně služby na „Sociální rehabilitaci“

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.
Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.
Služba byla podpořena dotací od města Česká Lípa
Služba byla podpořena dotací od Mikroregionu Frýdlantsko
Poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro sociální služby zapojené do projektu OPZ+ – individuálního projektu Libereckého kraje.
Projekt č. CZ.03.02.01/00/22_003/0001885 „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

Identifikátor: 8208204

 • Máte psychické potíže nebo se domníváte, že může jít o duševní onemocnění?
 • Prožíváte těžší období, pocit nepřijetí, viny, zlosti, strachu či bezmoci?
 • Přejete si, aby i Vašim blízkým někdo pomohl pochopit, co se ve Vás děje?

Nenechte své starosti přerůst přes hlavu a obraťte se na nás.
Jsme tu pro Vás i Vaši rodinu.
Rychle reagujeme na Váš telefonát, email nebo SMS. Naše služby jsou zdarma a není třeba doporučení.

„Chápeme, že situace, kterou prožíváte, může být obtížná a vyžadovat okamžitou pomoc a podporu. Naše služba je zaměřena na poskytování individuální péče a podpory přizpůsobené Vašim specifickým potřebám v tomto obtížném období.“

Základní myšlenkou je:

Aktivně pomoci našim klientům překonat obtíže spojené s jejich duševním zdravím, dosáhnout lepší kvality života a podpořit je v jejich cestě k psychické pohodě a soběstačnosti. Jsme zde, abychom našim klientům poskytli bezpečné, efektivní a respektující prostředí, které podporuje jejich růst a zotavení.

Jak to vidí naši zaměstnanci

„Je mi 62 Jet, mám vystudovanou sociální pedagogiku a ve svém životě jsem vystřídal několik povolání. Ale až nyní, na sklonku své profesní dráhy, jsem nalezl práci, která mne naplňuje a snad dává mému životu smysl. Pracuji ve Fokusu jako sociální pracovník, a to co dělám, bych nenazval ani zaměstnáním, či povoláním, ale posláním.“

Jindra
sociální pracovník

„Nikoho nesoudím za to, jaký je nebo do jaké situace se dostal. Nabízím pomocnou ruku na cestě k zotavení nemocné duše i těla, protože jde o spojené nádoby.“

Martina
zdravotní sestra

Jak nás vnímají naši klienti

„Nyní jsem stabilizovaná a úspěšně abstinuji. Jsem zaměstnaná ve Fokusu, a také pomáhám lidem s duševním onemocněním. Tato práce mě naplňuje a činí šťastnou.“

„Je zázrak, že i v současné době se dá najít pochopení u lidí, kteří pracují ve Fokusu. Jsem jim za to vděčná, protože vím, že to se mnou není lehké.“

„Někdy se cítím zle a na setkání ve Fokusu se mi vůbec nechce, ale vždycky se snažím přemoct, protože po schůzce mi bývá líp. Když nezvládnu přijít já, dorazí oni za mnou.“

„Mile mě překvapilo, kolik lidí projevilo zájem o mou osobu a že na mně ještě někomu záleží, i když si připadám, že jsem k ničemu.“


Služba je poskytována jako terénní a ambulantní


MÍSTO POSKYTOVÁNÍ

Liberec

Nezvalova 662/18
460 15 Liberec 15

Mgr. Katarína Ondiková

vedoucí služby Sociální rehabilitace - CDZ
M – 724 557 233
E – k.ondikova@fokusliberec.cz

Frýdlant

Míru 1407
464 01 Frýdlant

Mgr. Katarína Ondiková

vedoucí služby Sociální rehabilitace - CDZ
M – 724 557 233
E – k.ondikova@fokusliberec.cz

Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 490/12
466 01 Jablonec nad Nisou

Jana Zejbrlíková

vedoucí služby Sociální rehabilitace - MDT
M – 722 693 960
E – j.zejbrlikova@fokusliberec.cz

Tanvald

Krkonošská 90
468 41  Tanvald

Jana Zejbrlíková

vedoucí služby Sociální rehabiltace - MDT
T – 722 693 960
E – j.zejbrlikova@fokusliberec.cz

Nový Bor

Tř. T.G. Masaryka 46
473 01 Nový Bor

Mgr. Bc. Markéta Křivská

vedoucí služby Sociální rehabilitace
T – 727 967 009
E - m.krivska@fokusliberec.cz

Česká Lípa

Ruská 3332
470 01 Česká Lípa

Mgr. Bc. Markéta Křivská

vedoucí služby Sociální rehabilitace
T – 727 967 009
E - m.krivska@fokusliberec.cz


Kapacita služby

Celková maximální okamžitá kapacita terénní služby je 20 uživatelů (7 Liberec/Frýdlant, 7 Jablonec/Tanvald a 6 Nový Bor/Česká Lípa)

Služba je poskytována v Liberci, Jablonci a České Lípa od pondělí do pátku (mimo státem uznávaných svátků) 8.00–16.00 hodin. Ve Frýdlantu je služba poskytována v pátek 8.00–16.00 hodin (ostatní dny na objednání), v Tanvaldu ve středu a v pátek 8.00–16.00 hodin (ostatní dny na objednání) a v Novém Boru v úterý a ve středu 8.00–16.00 hodin (ostatní dny na objednání).


Poslání

Sociální rehabilitace s multidisciplinárním přístupem je včasná a všestranná pomoc lidem s duševním onemocněním zvládat projevy své nemoci tak, aby mohli i nadále žít ve svém přirozeném prostředí nebo se do něho co nejdříve navrátit.


Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří lidé z Libereckého kraje starší 16 let s projevy duševního onemocnění, kteří naléhavě potřebují pomoc při řešení současné životní situace. Uživatelem služby se může stát po dobu 3 měsíců i blízké okolí nemocného.

Cíle

 • Stabilizovat zdravotní stav klienta.
 • Stabilizovat naléhavou situaci v rodině a okolí klienta.
 • Předcházet zhoršení příznaků a rozvoji duševního onemocnění.
 • Zlepšit kvalitu života člověka s duševním onemocněním, podpořit jeho samostatnost při nalezení cesty k dosažení jeho osobních cílů v oblastech zdraví, vztahů, práce, vzdělávání, volného času a bydlení.
 • Zapojit rodinu do procesu zotavení (recovery) klienta při návratu do běžného života.

Služba vychází z těchto obecných principů

 • Bio-psycho-sociální model péče (celostní podpora klienta v jeho cestě k úzdravě) = klienta vnímáme jako komplexní bytost se všemi jeho potřebami, podporujeme ho v žádoucích a přínosných sociálních kontaktech a ve vztazích v jeho přirozeném sociálním prostředí. Naše podpora se zaměřuje na zdravé a silné stránky klienta. Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu.
 • Případové vedení (case management) = koordinovaná činnost směřující k podpoře klienta, a to za účasti všech dostupných zdrojů (rodina, školská zařízení, odborníci, sociální a zdravotní služby, aj.). Klíčový pracovník vede klienta k nalezení nejvhodnější strategie řešení jeho současné situace nebo mu nabízí další možnosti řešení s přihlídnutím k jeho aktuálním potřebám.
 • Multidisciplinární profesionální přístup = multidisciplinární tým k hledání řešení situace klienta přistupuje komplexně, uplatňuje odbornosti všech svých členů a v případě potřeby přizývá k spolupráci i další subjekty. Věříme, že s příznaky duševního onemocnění se dá pracovat a společně hledáme cesty k zotavení.
 • Asertivní kontaktování = podpora a vyhledávání osob, které službu samy nekontaktují či ji v určité fázi (kvůli vlivu nemoci na jejich schopnost jednání a rozhodování) i odmítají, ale bez podpory se jejich situace stále zhoršuje a ony se propadávají do sociálního vyloučení.
 • Komunitní přístup při vytváření sítě spolupracujících subjektů = spolupráce se specifickými a návaznými službami, využívání všech zdrojů komunity, podpora aktivit, které jsou v souladu s cíli Reformy psychiatrické péče.
 • Ohled na etiku a lidská práva = respektování a obhajoba práv lidí s duševním onemocněním, respektování jejich práv na ochranu osobních údajů a  důvěrnost informací. (Výjimkou je plnění oznamovací povinnosti dle zákona).

Kdo jsme a jak pracujeme

Služba Sociální rehabilitace s multidisciplinárním přístupem poskytuje terénní péči během zhoršené zdravotní nebo sociální situace klienta nebo po ukončené hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. Zároveň však funguje i jako včasná prevence před propuknutím duševního onemocnění. Zajištěním tzv. „prvodiagnostiky“ přímo v naší psychiatrické ambulanci se snažíme předcházet hospitalizacím.

Součástí služby je také asertivní kontaktování nových zájemců a základní sociální poradenství. Služba je určena lidem, kteří se již z důvodu zhoršeného zdravotního stavu uzavírají v domácnostech, přerušili léčbu nebo sociální kontakty se svými blízkými, přestali docházet do škol či zaměstnání nebo řeší nepříznivou bytovou či finanční situaci. S těmito uživateli terénní služba aktivně spolupracuje na hledání vhodného řešení nebo vyhledávání jiných návazných služeb.

Podstatou multidisciplinárního přístupu je zastoupení jak zdravotnických, tak sociálně zaměřených profesí v týmu. Jednotlivé profese (sociální pracovník, adiktolog, pracovník v sociálních službách, peer konzultant, psychiatr, psycholog) se díky své odbornosti vzájemně doplňují a společně pracují na zajištění komplexní péče na základě individuálních potřeb klienta. Terénní služba probíhá v klientově přirozeném prostředí, nikoli za zdmi velkých zdravotnických zařízení a spolupráce s námi je bezplatná a dobrovolná.

Východiskem naší práce je přesvědčení, že klienti naší služby jsou rovnoprávnými partnery, kteří se učí svůj život i léčbu samostatně řídit a ovlivňovat. Snažíme se podpořit jejich vlastní sebedůvěru a dovednosti potřebné ke zlepšení kvality života. Rozsah a podobu poskytovaných služeb s každým klientem individuálně plánujeme a přizpůsobujeme s ohledem na jeho přání, potřeby a životní situaci. Poskytujeme podporu nejen klientům, ale i jejich rodinám a blízkým, aby mohli lépe porozumět situaci duševně nemocného člověka a efektivněji mu pomáhat.

Je-li sociální služba poskytována terénní formou, pak je poskytována v domácnostech klientů nebo podle vzájemné dohody. Naléhavou situaci řešíme nejpozději do tří pracovních dní od prvního kontaktování. Práce v terénu se účastní všichni pracovníci sociální služby.

Smlouva o poskytování sociální služby se s klientem uzavírá po dobu 6 měsíců, pokud klient nepožádá o ukončení smlouvy, lze ji prodloužit max. na dobu 1 roku. Klient může ukončit smlouvu kdykoliv a to bez udání důvodů. V případě, že je uživatelem služby rodina duševně nemocného, uzavírá se smlouva po dobu max. 3 měsíců.

V čem podporujeme

 • Při dodržování léčebného plánu – pravidelné návštěvy lékařů, nastavení denního režimu, užívání medikace, edukace.
 • Při péči o tělesné zdraví.
 • Při zvládnutí propadu v nemoci bez nutnosti hospitalizace.
 • Při pochopení vlastního onemocnění a omezení, které do života přináší.
 • Při cestě k zotavení – nalezení vlastního smyslu života.
 • Při vlastní seberealizaci – zaměstnání, vzdělání, volný čas.
 • Při sociálním začleňování – vztahy s okolím, využívání služeb v běžné komunitě.
 • Při řešení problematických situací ve vztazích – s rodinou, sousedy, kolegy, kamarády.
 • Při řešení problémů souvisejících s bydlením.
 • Při nalezení řešení v oblasti dluhů, finanční plánování.
 • Při orientaci v systému státní sociální podpory – sociální dávky.
 • Při nácvicích zvládání různých životních situací, i tak běžných jako je například nakupování, jednání na úřadech, komunikace se zaměstnavatelem, lékařem, učitelem.

Síťování

 • Spolupráce s návaznými terénními, ambulantními a pobytovými službami Fokusu Liberec (Podpora samostatného bydlení, Sociálně terapeutické dílny, Chráněné bydlení, Domov se zvláštním režimem).
 • Spolupráce s pobytovými zařízeními poskytující péči lidem s duševním onemocněním.
 • Spolupráce se zdravotními lůžkovými zařízeními (psychiatrické oddělení v KNL, PN Kosmonosy, PN Horní Beřkovice).
 • Spolupráce s ambulantními a praktickými lékaři.
 • Spolupráce s opatrovníky a kurátory.
 • Spolupráce se vzdělávacími institucemi a s úřady.
 • Spolupráce s dalšími sociálními službami v Libereckém kraji.
 • Spolupráce s dobrovolnickým centrem a TUL (doprovody, aktivity, vzdělávací akce).
 • Spolupráce se školami – nabídka preventivních programů Blázníš? No a! (BNA) a Není DUŠE jako DUŠE.