zavřít

Projekty EU

Projekty v realizaci:

Individuální projekty Libereckého kraje

V roce 2018 začala dlouho očekávaná realizace projektu  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ pod číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

V tomto projektu Liberecký kraj vyhlásil výběrová řízení na dodávku sociálních služeb. Fokus Liberec o.p.s jakožto poskytovatel sociálních služeb čtyři výběrová řízení  vyhrál.

Projekt běží do března 2020

Vysoutěžené zakázky Fokusu Liberec o.p.s. pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním:

Název region číslo smlouvy maximální částka.
Zajištění soc. služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji Liberec, Frýdlant, Jablonec n. N. , Tanvald OLP/1900/2017 10 560 000
Zajištění soc. služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji Česká lípa, Nový Bor OLP/1902/2017 3 600 000
Zajištění soc. služby Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji Liberec OLP/1884/2017 2 640 000
Zajištění soc. služby Sociální rehabilitace  v Libereckém kraji Liberec, Frýdlant, Jablonec n. N. , Tanvald OLP/1896/2017 5 280 000

Ukončené projekty:

OPZ – Profesionalizace vnitřního fungování organizace Fokus

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie

Zahájení – 1.1.2017, ukončení – 31.12.2018

Realizací tohoto projektu jsme zamýšleli zvýšit důvěryhodnost organizace Fokus Liberec o.p.s.ve vztahu k veřejnosti a také ke státnímu a veřejnému sektoru.  Naplnění všech cílů se nám podařilo prostřednictvím tří klíčových aktivit (KA):

KA1 - Marketing a PR

Podařilo se nám naplnit všechny 3 cíle, které jsme si v rámci této aktivity stanovili:
1. vytvoření marketingové a PR strategie - strategie vznikla, a aktivně se s ní pracuje ( viz níže)
2. Vytvoření pozice PR manažera a jeho zapracování - i tohoto cíle se podařilo dosáhnout. PR a grantová manažerka se stala plnohodnotnou členkou týmu, a implementuje jednotlivé výstupy na poli PR do všech činností organizace.
3. Evaluace - probíhala průběžně, výstupem je závěrečná evaluační zpráva (viz níže)


V rámci této KA také 13 vedoucí pracovníků získalo více než 40 hodin vzdělávání formálního i neformálního, které jim posílilo kompetence v oblastech komunikace a řízení, a také v oblasti PC dovedností potřebných ke kultivovanému prezentování společnosti navenek.
Za poslední rok se nám podařilo velmi výrazně zvýšit povědomí o problematice života s duševním onemocněním a službách, které Fokus Liberec poskytuje,  zejména mezi veřejnou správou - zástupci obcí a kraje, zástupci Úřadů práce. Pracujeme na neustálé aktualizaci sítě kontaktů, veškeré dění v organizaci se snažíme komunikovat navenek. Stali jsme se rovnoprávnými partnery kraje při tvorbě sociálně zdravotních politik.

KA2 - Strategie organizace

1. cíl: Zpracování strategického plánu organizace - strategie vznikla za spolupráce zaměstnanců na všech úrovních - řadoví zaměstnanci, střední management, vrcholný management. Na tvorbě plánu se podílelo celkem 73 osob. S plánem se od poloviny roku 2018 pracuje, na červen 2019 je naplánován první reflexivní workshop, kde zhodnotíme plnění cílů a naplánujeme další opatření.
2. cíl: Evaluace - probíhala průběžně na poradách vedení, poradách jednotlivých týmů a supervizních setkáních (viz evaluační zpráva níže)

KA3 - Kvalita služeb a produktů

I v této aktivitě se nám podařilo dosáhnout obou plánovaných cílů

1.cíl - Zpracování Analýzy potřebnosti sociálních služeb -  Analýza k dispozici níže. Při práci na analýze jsme komunikovali s koordinátorem pro reformu psychiatrické péče v Libereckém kraji, a jednotlivé části analýzy se rozpracovávaly také přímo na krajské koordinační skupině pro reformu psychiatrické péče. Tím, že se nám podařilo zapojit do této skupiny, získal dokument úplně jiný rozměr - dostali jsme tak oficiální posvěcení pro nové služby.

Analýza se stane východiskem pro plánování a rozvoj nejen služeb Fokusu Liberec, ale všech zdravotně sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním v Libereckém kraji. Nové služby budou budovány na principu multidisciplinarity, s výhledem na budoucí propojení služeb do Centra duševního zdraví. Naše očekávání od analýzy tak byla více než naplněna. Analýza bude velmi důležitým nástrojem pro vyjednávání o registracích a finančních podmínkách nových služeb.

2. cíl - Sestavení business plánů pro chráněná pracoviště - tvorba bussines plánů byla dlouhodobým procesem, cílem byla taková spolupráce, která by umožňovala relativně častý kontakt expertky s vedoucími a zaměstnanci chráněných pracovišť, a zapojení všech zaměstnanců se zdravotním postižením do tvorby plánů. V počátku spolupráce se expertka seznámila přímo na místě s oběma pracovišti - chráněnou kavárnou Florianka v Jablonci n/N a řemeslnou dílnou v Liberci, prohlédla si prostory i zázemí, a strávila řadu hodin rozhovory s pracovními týmy. Při dalších návštěvách se již více soustředila na vedoucí pracovníky pracovišť, jejich vize a plány do budoucna. Postupně došlo k rozpracování několika možných řešení s ohledem na reálné prostorové a personální možnosti. Zejména v případě řemeslné dílny bylo však nutné rozložit plán do více etap a pracovat i s kontextem aktuální situace na trhu práce. Práce na plánech probíhala celé druhé pololetí 2018, a finální verze plánů vznikly v prosinci. Naplánované změny začínáme realizovat od roku 2019

Ukázka výstupů projektu:

IROP – Terénní týmy pro osoby s duševním onemocněním

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie

Zahájení 1.1.2017, ukončení 31.1.2018

Předmětem projektu bylo vytvoření zázemí pro práci terénních týmů ve dvou lokalitách Libereckého kraje (Tanvaldsko a Českolipsko). Konkrétně šlo o pořízení vnitřního vybavení pronajatých prostor a nákup dvou osobních automobilů. Týmy poskytují registrovanou sociální službu Podpora samostatného bydlení pro skupinu duševně nemocných, kteří mohou žít mimo ústavní péči. Projekt odpovídá záměru deinstitucionalizace psychiatrické péče v ČR. Fokus Liberec je zkušeným poskytovatelem služeb pro tuto cílovou skupinu lidí, ohrožených sociálním vyloučením.

Projekt jsme naplnili prostřednictvím těchto klíčových aktivit (KA) :

1. KA: Vybavení prostor pro poskytování sociální služby Podpora samostatného bydlení v ORP Tanvald a Česká Lípa
2. KA: Nákup dvou automobilů pro terénní služby


OPŽP – Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec:

V roce 2014 a 2015 byl zrealizován projekt „Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec.

Tento projekt byl podpořen Operačním programem Životní prostřední a Státním fondem životního prostředí. Realizační fáze proběhla úspěšně v období březen – červen 2015, kdy se povedlo úspěšně zrealizovat všechny naplánované činnosti (viz technická zpráva).

Operační program životní prostředí


Zvyšování kvality služeb o.p.s. Fokus prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměstnanců a edukace rodinných příslušníků uživatelů služeb realizace 2013 – 2014:

Obecným cílem našeho projektu bylo zvýšení kvality služeb pro dlouhodobě duševně nemocné prostřednictvím vzdělávacích programů

Konkrétní cíle:

 1. Zajistit další vzdělávání zaměstnanců Fokus Liberec o.p.s. na základě jejich zjištěných vzdělávacích potřeb.
 2. Zajistit vzdělávání o duševní nemoci a jejích sociálních dopadech pro blízké rodinné příslušníky uživatelů služeb a rozšířit tak spolupráci s rodinami našich uživatelů o edukační složku.
 3. Získat zpětnou vazbu od účastníků vzdělávání.

Při realizaci tohoto projektu se budeme věnovat dvěma cílovým skupinám – zaměstnancům Fokusu a blízkým rodinným příslušníkům našich uživatelů. Zaměstnancům sdružení umožníme díky projektu realizovat vzdělávání, které jim pomůže lépe vykonávat jejich práci. Pokud jde o rodinné příslušníky, komplexní edukace pro ně úplně schází. Tento projekt jim poskytne jedinečnou možnost získat ucelené informace o životě s duševním onemocněním od odborníků. Zároveň jim také umožní získané informace konzultovat s pracovníkem Fokusu, který zná jejich konkrétní situaci.

Naplánované výstupy:

 • Počet podpořených osob: 31
 • Počet podpořených organizací: 1
 • Počet úspěšných absolventů kurzů: 146
 • Počet nově vytvořených produktů

Dosažené výstupy:

 • Počet podpořených osob: 60
 • Počet podpořených organizací: 1
 • Počet úspěšných absolventů kurzů: 189
 • Počet nově vytvořených produktů: 1
 • Operační program lidské zdorje a zaměstnanost

Individuální projekty Libereckého kraje, realizace 2010 – 2013:

Jako poskytovatel sociálních služeb jsme se přihlásili do 4 výběrových řízení na sociální služby v rámci projektu IP1.

Projekt IP1 realizuje Liberecký kraj, je financován z evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Ze 4 výběrových řízení jsme tři vyhráli v prvním kole, a čtvrté ve druhém kole. Tím získáme podporu v celkové výši 15 244 205 Kč, kterou budeme čerpat v průběhu 36 měsíců – od 1.10.2009 do 31.11.2012

Finanční prostředky jsou určeny na rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb Sociálněterapeutické dílny (STD) a Podpora samostatného bydlení (PSB). Konkrétně jde o STD v regionu Liberecko a Jablonecko a PSB v regionech Liberecko a Českolipsko.V průběhu tří let jsme se zavázali v těchto službách podpořit nejméně 151 nových uživatelů.

Všechny služby jsou určeny pro duševně nemocné, v rámci těchto služeb se snažíme uživatelům napomoci k co největší samostatnosti. Každý uživatel s přiděleným klíčovým pracovníkem pracuje na svém individuálním plánu. V rámci plánu si stanoví krátkodobé a dlouhodobé cíle, a také kroky, které povedou k naplnění tohoto cíle.

Díky tomu, že podpora z projektu IP1 je tříletá, můžeme lépe plánovat rozvoj služeb, zaměřit se cíleně na jejich zkvalitnění a zlepšení efektivity. Doposud jsme totiž byli odkázáni na jednoleté financování a jakýkoliv plánovaný rozvoj služeb byl velmi obtížný.Cílené plánování a rozvoj výrazně přispějí ke kvalitě sociálních služeb Podpora samostatného bydlení a Sociálněterapeutické dílny v regionech Liberecko, Jablonecko a Českolipsko.

Název podpořené služby Číslo smlouvy Poskytnuté Finanční prostředky
Podpora samostatného bydlení Liberecko OLP/2132/2009 4 284 985 Kč
Sociálněterapeutické dílny Liberecko OLP/306/2010 3 900 000 Kč
Podpora samostatného bydlení Českolipsko OLP/2133/2009 3 723 610 Kč
Sociálněterapeutické dílny Jablonecko OLP/2118/2009 3 335 610 Kč OPLZZ

OPRLZ – Budování kapacity organizace. Realizace 2012


SROP – Centrum denních služeb. Realizace 2007


SROP – Centrum pracovního uplatnění v Jablonci nad Nisou. Realizace 2004 – 2006.