zavřít

Projekty EU

Projekty v realizaci:

OPZ – Profesionalizace vnitřního fungování organizace Fokus

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie

Zahájení – 1.1.2017, plánované ukončení – 31.12.2018

Realizací tohoto projektu chceme zvýšit důvěryhodnost organizace Fokus Liberec o.p.s.ve vztahu k veřejnosti a také ke státnímu a veřejnému sektoru. Dosáhneme toho posílením nejproblematičtějších oblastí vnitřního fungování organizace, konkrétně se zaměříme na oblasti strategického plánování, marketingu a PR a práce s kvalitou služeb a produktů.

Výstupem projektu budou zpracované strategie v jednotlivých oblastech, a vzdělaní pracovníci, kteří tyto strategie budou realizovat v praxi.

Projekt nalňujeme prostřednictvím těchto klíčových aktivit (KA) :

KA č. 1: Marketing a PR
KA č. 2: Strategie organizace
KA č. 3: Kvalita služeb/produktů

KA 1 probíhala celý rok 2017, a v rámci této KAvznikly i tyto nové webové stránky. KA je zaměřena zejména na zlepšení prezentace organizace směrem navenek. V rámci tohoto cíle vznikly mimo jiné i následující materiály:

IROP – Terénní týmy pro osoby s duševním onemocněním

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie

Zahájení 1.1.2017, plánované ukončení 31.1.2018

Předmětem projektu je vytvoření zázemí pro práci terénních týmů ve dvou lokalitách Libereckého kraje (Tanvaldsko a Českolipsko). Konkrétně jde o pořízení vnitřního vybavení pronajatých prostor a nákup dvou osobních automobilů. Týmy budou poskytovat registrovanou sociální službu Podpora samostatného bydlení pro skupinu duševně nemocných, kteří mohou žít mimo ústavní péči. Projekt odpovídá záměru deinstitucionalizace psychiatrické péče v ČR. Fokus Liberec je zkušeným poskytovatelem služeb pro tuto cílovou skupinu lidí, ohrožených sociálním vyloučením.

Projekt nalňujeme prostřednictvím těchto klíčových aktivit (KA) :

1. KA: Vybavení prostor pro poskytování sociální služby Podpora samostatného bydlení v ORP Tanvald a Česká Lípa
2. KA: Nákup dvou automobilů pro terénní služby


Ukončené projekty:

OPŽP – Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec:

V roce 2014 a 2015 byl zrealizován projekt „Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec.

Tento projekt byl podpořen Operačním programem Životní prostřední a Státním fondem životního prostředí. Realizační fáze proběhla úspěšně v období březen – červen 2015, kdy se povedlo úspěšně zrealizovat všechny naplánované činnosti (viz technická zpráva).

Operační program životní prostředí

Zvyšování kvality služeb o.p.s. Fokus prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměstnanců a edukace rodinných příslušníků uživatelů služeb realizace 2013 – 2014:

Obecným cílem našeho projektu bylo zvýšení kvality služeb pro dlouhodobě duševně nemocné prostřednictvím vzdělávacích programů

Konkrétní cíle:

 1. Zajistit další vzdělávání zaměstnanců Fokus Liberec o.p.s. na základě jejich zjištěných vzdělávacích potřeb.
 2. Zajistit vzdělávání o duševní nemoci a jejích sociálních dopadech pro blízké rodinné příslušníky uživatelů služeb a rozšířit tak spolupráci s rodinami našich uživatelů o edukační složku.
 3. Získat zpětnou vazbu od účastníků vzdělávání.

Při realizaci tohoto projektu se budeme věnovat dvěma cílovým skupinám – zaměstnancům Fokusu a blízkým rodinným příslušníkům našich uživatelů. Zaměstnancům sdružení umožníme díky projektu realizovat vzdělávání, které jim pomůže lépe vykonávat jejich práci. Pokud jde o rodinné příslušníky, komplexní edukace pro ně úplně schází. Tento projekt jim poskytne jedinečnou možnost získat ucelené informace o životě s duševním onemocněním od odborníků. Zároveň jim také umožní získané informace konzultovat s pracovníkem Fokusu, který zná jejich konkrétní situaci.

Naplánované výstupy:

 • Počet podpořených osob: 31
 • Počet podpořených organizací: 1
 • Počet úspěšných absolventů kurzů: 146
 • Počet nově vytvořených produktů

Dosažené výstupy:

 • Počet podpořených osob: 60
 • Počet podpořených organizací: 1
 • Počet úspěšných absolventů kurzů: 189
 • Počet nově vytvořených produktů: 1

Operační program lidské zdorje a zaměstnanost

Individuální projekty Libereckého kraje, realizace 2010 – 2013:

Jako poskytovatel sociálních služeb jsme se přihlásili do 4 výběrových řízení na sociální služby v rámci projektu IP1.

Projekt IP1 realizuje Liberecký kraj, je financován z evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Ze 4 výběrových řízení jsme tři vyhráli v prvním kole, a čtvrté ve druhém kole. Tím získáme podporu v celkové výši 15 244 205 Kč, kterou budeme čerpat v průběhu 36 měsíců – od 1.10.2009 do 31.11.2012

Finanční prostředky jsou určeny na rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb Sociálněterapeutické dílny (STD) a Podpora samostatného bydlení (PSB). Konkrétně jde o STD v regionu Liberecko a Jablonecko a PSB v regionech Liberecko a Českolipsko.V průběhu tří let jsme se zavázali v těchto službách podpořit nejméně 151 nových uživatelů.

Všechny služby jsou určeny pro duševně nemocné, v rámci těchto služeb se snažíme uživatelům napomoci k co největší samostatnosti. Každý uživatel s přiděleným klíčovým pracovníkem pracuje na svém individuálním plánu. V rámci plánu si stanoví krátkodobé a dlouhodobé cíle, a také kroky, které povedou k naplnění tohoto cíle.

Díky tomu, že podpora z projektu IP1 je tříletá, můžeme lépe plánovat rozvoj služeb, zaměřit se cíleně na jejich zkvalitnění a zlepšení efektivity. Doposud jsme totiž byli odkázáni na jednoleté financování a jakýkoliv plánovaný rozvoj služeb byl velmi obtížný.Cílené plánování a rozvoj výrazně přispějí ke kvalitě sociálních služeb Podpora samostatného bydlení a Sociálněterapeutické dílny v regionech Liberecko, Jablonecko a Českolipsko.

Název podpořené služby Číslo smlouvy Poskytnuté Finanční prostředky
Podpora samostatného bydlení Liberecko OLP/2132/2009 4 284 985 Kč
Sociálněterapeutické dílny Liberecko OLP/306/2010 3 900 000 Kč
Podpora samostatného bydlení Českolipsko OLP/2133/2009 3 723 610 Kč
Sociálněterapeutické dílny Jablonecko OLP/2118/2009 3 335 610 Kč OPLZZ

OPRLZ – Budování kapacity organizace. Realizace 2012

SROP – Centrum denních služeb. Realizace 2007

SROP – Centrum pracovního uplatnění v Jablonci nad Nisou. Realizace 2004 – 2006.