zavřít

Poděkování

Způsob financování a poděkování

Fokus Liberec je nestátní neziskovou organizací, poskytující veřejně prospěšné služby. V současném systému jsme bohužel závislí na jednoletém financování. V praxi to znamená, že na každý rok musíme převážnou většinu finančních prostředků na kalendářní rok získávat prostřednictvím žádostí o granty a dotace, výsledky těchto žádostí víme obvykle nejdříve v polovině roku.

Hlavním finančním zdrojem jsou dotace a granty, v menší míře potom získáváme tržby z vlastní činnosti. 

Dotace, dary, příspěvky

Naši činnost podporuje převážně Ministerstvo práce a sociálních věcí  a to formou dotace na provozní a mzdové náklady sociálních služeb, a významnou měrou i prostřednictvím Úřadu práce  (Fokus je zaměstnavatel osob se změněnou pracovní schopností).

Důležitou úlohu v našem financování hraje Krajský úřad Libereckého kraje, který spolu s MPSV spolurozhoduje o poskytnutí dotace, nebo se přímou dotací podílí na financování některých akcí

V posledních letech se nám daří navazovat stále užší spolupráci s obcemi, ve kterých působíme: .

Města Liberec, Česká Lípa, Mimoň, Nový bor a Doksy  se pravidelně podílejí na financování Fokusu granty nebo dotacemi určenými na podporu služeb a činností, které realizujeme v jejich spádové oblasti.

Město Jablonec nad Nisou dlouhodobě podporuje činnost Fokusu na svém území, a významně se podílí na financování činnosti jablonecké pobočky Fokusu, konkrétně služeb Podpora samostatného bydlení a služby Sociálně terapeutické dílny.

Finanční podporu získáváme i od nadací.  Tyto finanční prostředky jsou většinou vázány na podporu konkrétních aktivit  (např. nákup materiálu, vybavení nových prostor, propagační akce apod.).

Fyzické a právnické osoby (sponzoři) se podílejí na financování Fokusu menšími finančními částkami, zejména však různými úlevami, slevami na materiálu, na dopravě apod.

Děkujeme všem, kteří nás v uplynulých dvou letech podpořili

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Krajský úřad v Liberci
 • Úřad práce v Liberci
 • Město Liberec
 • Město Jablonec nad Nisou
 • Město Česká lípa
 • Město Mimoň
 • Doksy
 • Město Nový Bor
 • Město Frýdlant
 • Město Jilemnice
 • Hrádek nad Nisou
 • Jindřichovice pdo Smrkem
 • Nadace ČEZ
 • Nadace EURONISA
 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 • Psychiatrická nemocnice Beřkovice
 • Psychiatrické oddělení v Liberci
 • Ing. Lumír Schubert – Auditex
 • Ježek software s.r.o.
 • Potravinová banka Liberec
 • Silnice Žáček s.r.o.

Zvláštní poděkování za příspěvky na rozšíření chráněného bydlení v České lípě

V roce 2017 jsme otevřeli v České lípě nový velký byt chráněného bydlení  v Dubické ulici, a navýšili  tak kapacitu služby na Českolipsku ze šesti na deset míst.

Přípravy na otevření nového bytu probíhaly v průběhu celého roku 2016. Žádali jsme o souhlas s rozšířením služby všechny obce v regionu a krajský úřad, a zároveň probíhala rekonstrukce prostor v Dubické ulici.

Rekonstrukci financoval vlastník objektu, pan Martin Urban na vlastní náklady. Zároveň jsme podávali žádosti o finanční prostředky na vybavení prostor do různých grantových řízení, a také na okolní obce.

Všem  kteří přispěli mnohokrát děkujeme, bez jejich přispění bychom nový byt nemohli otevřít!

Byli to zejména:

 • Pan Martin Urban
 • Nadace ČEZ s příspěvkem 70 000 Kč na nábytek
 • Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové s příspěvkem 15 000 Kč na kuchyňskou linku
 • Projekt Elektrowin, díky němuž jsme získali spotřebiče – pračky, sušičky, lednice apod.
 • Město Doksy s příspěvkem 20 000 Kč na vybavení
 • Nadace Euronisa s příspěvkem 50 000 Kč na nábytek

Vlastní činnost

Činnosti organizace jsou kromě dotací financovány také prodejem výrobků a služeb. Jde zejména o příjmy za sociální služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení, v zaměstnávání pak jsou to příjmy z chráněných pracovišť - obou kaváren a řemeslné dílny.